Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 4 Ιουλίου 2014

1,6-1,7 δις η αποτίμηση της Μικρής ΔΕΗ

Ίδιες υποχρεώσεις και δικαιώματα με τη δημόσια ΔΕΗ – Τι επισημαίνει ο Μανιάτης
Ελάχιστο όριο στο τίμημα πώλησης της «μικρής ΔΕΗ», που εκτιμάται γύρω στο 1,6-1,7 δισ. ευρώ, θέτουν οι βελτιωτικές ρυθμίσεις που κατέθεσε χθες ο υπουργός Περιβάλλοντος – Ενέργειας Γιάννης Μανιάτης στη Βουλή στο νομοσχέδιο για την απόσχιση του 30% του παραγωγικού δυναμικού της ΔΕΗ και τη δημιουργία της νέας εταιρείας.Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις περιλαμβάνουν ακόμα τις τροποποιήσεις που διασφαλίζουν τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων που θα μετακινηθούν, τη μη απόλυσή τους από τη νέα εταιρεία για διάστημα μίας πενταετίας, τη διαχείριση των υδάτινων πόρων κ.λπ. Πιο αναλυτικά, το πρώτο άρθρο της νομοθετικής παρέμβασης αναφέρει ότι «…το τίμημα δεν θα υπολείπεται της λογιστικής αξίας των εισφερόμενων στοιχείων του κλάδου, όπως αυτή προσδιορίζεται με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα».
Εγκυρες πηγές υπολογίζουν σε 1,6-1,7 δισ. ευρώ τη λογιστική αξία των 2.768 MW της ΔΕΗ που θα μεταβιβαστούν και αφορούν σε 11 μονάδες, λιγνιτικές, υδροηλεκτρικές και φυσικού αερίου, σε πέντε λιγντιτωρυχεία και μία άδεια για την κατασκευή νέας λιγνιτικής μονάδας στη Φλώρινα. Παράλληλα μεταφέρεται και το 30% του πελατειακού δυναμικού, καθώς και το ανάλογο τμήμα των δανείων και άλλων επιβαρύνσεων της ΔΕΗ.
Για τους εργαζομένους η τροπολογία ορίζει ότι η νέα εταιρεία δεσμεύεται απέναντί τους από τους όρους εργασίας που ίσχυαν κατά τον χρόνο ολοκλήρωσης της απόσχισης. Στη μικρή ΔΕΗ μεταβιβάζεται το σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της ΔΕΗ που αφορούν στην ασφάλιση των εργαζομένων, ενώ οι υποχρεώσεις του Δημοσίου και των ασφαλιστικών φορέων δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν. Επίσης ορίζεται ρητώς ότι η νέα εταιρεία δεν μπορεί να προβεί σε απόλυση εργατικού δυναμικού που προέρχεται από τη ΔΕΗ για λόγους οικονομικούς, τεχνικούς, ή οργανώσεως για μία πενταετία μετά την ολοκλήρωση της απόσχισης, η οποία δεν αποτελεί αυτή καθ’ εαυτή λόγο απόλυσης εργαζομένων ,
Επίσης η νέα εταιρία υποκαθίσταται στο σύνολο των υποχρεώσεων της ΔΕΗ, που αφορά στην κάλυψη των προκηρυσσόμενων θέσεων εργασίας όλων των κατηγοριών και ειδικοτήτων των λιγνιτωρυχείων και σταθμών παραγωγής που μεταφέρονται σε αυτήν. Η πελατειακή βάση της νέας εταιρείας θα απεικονίζει αναλογικά (pro rata) το προφίλ της αντίστοιχης πελατειακής βάσης της ΔΕΗ, ιδίως από άποψη οικονομικής συμπεριφοράς και δεδομένων κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ανά κατηγορία πελατών.
Υδάτινοι πόροι 
Στο τρίτο άρθρο αποτυπώνονται τα θέματα που σχετίζονται με τους υδροηλεκτρικούς σταθμούς και τη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Η νέα εταιρεία υποκαθίσταται στο σύνολο των δεσμεύσεων και υποχρεώσεων της ΔΕΗ για τη λειτουργία των υδροηλεκτρικών σταθμών που δεν έχουν σχέση με της συμμετοχή τους στην αγορά και αφορούν ιδίως οικολογικές παροχές της ΔΕΗ, υποχρεώσεις σε σχέση με τη διαχείριση υδάτων, τα υποχρεωτικά νερά κ.λπ. Επίσης υποχρεούται να καταρτίζει ετήσιο σχέδιο δράσης, το οποίο θα πρέπει να εγκρίνεται από τον Ειδικό Γραμματέα Υδάτων, με τη σύμφωνη γνώμη της ΡΑΕ και τη γνωμοδότηση των αρμοδίων διευθύνσεων του ΥΠΕΚΑ.
Η νέα εταιρεία αποκτά και όλες τις υποχρεώσεις της ΔΕΗ έναντι των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων, των δήμων και περιφερειών όπου είναι εγκατεστημένες ή πρόκειται να εγκατασταθούν μονάδες της.
Προβλέπεται επίσης ότι πριν από τη μεταβίβαση της μικρής ΔΕΗ θα πρέπει να ενημερωθεί η διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής,
Τέλος υπάρχουν ειδικές προβλέψεις για τη μετεγκατάσταση και τη μεταφορά οικισμού, τις απαλλοτριώσεις κ.λπ.
- See more at: http://www.kozan.gr/post/171099#sthash.hQjN4xF6.dpuf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου