Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο, 17 Μαΐου 2008

Να υλοποιηθεί η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης

Κοζάνη 15/5/2008

Προς :1.Πρόεδρος/Διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ. Α.Ε κ. Αθανασόπουλος Παναγιώτης.


2. Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής προστασίας.


3. Υπουργείο ανάπτυξης


4. ΥΠΕΧΩΔΕ


Κοινοποίηση: 1 Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΙΜΔΑ)


2. ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ


3. Εργατικό Κέντρο Κοζάνης


4. Εργατικό Κέντρο Πτολεμαΐδας


5. Εργατικό Κέντρο Φλώρινας


6. Εκπρόσωπο εργαζομένων στο Δ.Σ της ΔΕΗ κ. Τσαρούχα Ιωάννη


7. Εκπρόσωπο εργαζομένων στο Δ.Σ της ΔΕΗ κ. Μαρινίδη Γεώργιο


8. Εκπρόσωπο της ΓΣΕΕ στο Δ.Σ της ΔΕΗ κ. Παναγόπουλο Ιωάννη


9. Συνδικάτα και Περιβαλλοντολογικές οργανώσεις της περιοχής


10. Πολιτικά κόμματα και βουλευτές της περιοχής.


Θέμα: Υλοποίηση της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης.


Κύριοι Υπουργοί. Κύριε Πρόεδρε.


Σας υπενθυμίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης μετά από την προσφυγή αρ. 30/2005 του Ιδρύματος Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΙΜΔΑ) καταδίκασε την ΔΕΗ και το Ελληνικό Δημόσιο για παραβίαση του άρθρου 11 (δικαίωμα για προστασία της υγείας) του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη και του άρθρου 2§4 (Δικαίωμα για Δίκαιες Συνθήκες Εργασίας), «διότι δεν έχουν προβλεφθεί για τους εργαζομένους μείωση της διάρκειας εργασίας ή συμπληρωματικές άδειες με αποδοχές, όπως το άρθρο απαιτεί».


Την 6η Φεβρουαρίου 2007 η Επιτροπή αποφάσισε επί της ουσίας της υπόθεσης, καταλήγοντας ότι υπάρχει παράβαση από το Κράτος των άρθρων 11, 3§2 και 2§4 του Χάρτη.


Πιο συγκεκριμένα: Η Επιτροπή διαπίστωσε παράβαση του άρθρου 11§1, διότι το Κράτος δεν αποδεικνύει με κανέναν τρόπο την αποφασιστικότητά του να βελτιώσει σε εύθετο χρόνο την κατάσταση του περιβάλλοντος.


Εξετάζοντας το άρθρο 3§2, η Επιτροπή τόνισε κατ’ αρχήν ότι ο έλεγχος εφαρμογής των κανονισμών για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία αποτελεί προϋπόθεση εκ των ων ουκ άνευ για την αποτελεσματική άσκηση του δικαιώματος που θεμελιώνεται στο άρθρο 3. Έτσι, η Επιτροπή συμπέρανε ότι υπάρχει παράβαση του άρθρου 3§2 διότι όπως αναγνωρίζει η Κυβέρνηση, και βάσει των στοιχείων που προσκόμισε το ΙΜΔΑ, ο έλεγχος των ορυχείων και των λατομείων είναι ανεπαρκής λόγω έλλειψης προσωπικού.


Περαιτέρω, η Επιτροπή έκρινε ότι υπάρχει παράβαση του άρθρου 2§4 το οποίο ορίζει:


Άρθρο 2Δικαίωμα για δίκαιες συνθήκες εργασίας


Για εξασφάλιση της αποτελεσματικής άσκησης του δικαιώματος για δίκαιες συνθήκες εργασίας, τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση:


4. Να εξασφαλίζουν στους εργαζόμενους που απασχολούνται σε ορισμένες επικίνδυνες ή ανθυγιεινές εργασίες είτε τη μείωση της διάρκειας της εργασίας είτε συμπληρωματική άδεια με αποδοχές


Η Επιτροπή έκρινε ότι υπάρχει παράβαση του άρθρου διότι το Κράτος εναπόθεσε στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας την λήψη μέτρων για την αποτελεσματική εφαρμογή του, μολονότι οι συλλογικές διαπραγματεύσεις δεν παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παραπάνω διάταξη. Επιπλέον, το Κράτος δεν έλαβε κανένα μέτρο, ούτε καν εκ των υστέρων, για να διασφαλίσει την αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων που θεμελιώνονται στο άρθρο 2§4.


Με βάση την απόφαση, η οποία είναι δεσμευτική για τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, το σωματείο μας είναι αποφασισμένο να διεκδικήσει από τη ΔΕΗ και την πολιτεία με όλα τα μέσα, (πολιτικά, συνδικαλιστικά και δικαστικά) τα δικαιώματα των εργαζομένων και των κατοίκων του Λεκανοπεδίου Κοζάνης – Πτολεμαΐδας – Φλώρινας.


Πιο συγκεκριμένα απαιτούμε:


1.Πλήρη και ουσιαστική εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και νομολογίας.


2.Επιβολή μέτρων αποτελεσματικής μείωσης της ρύπανσης, τα οποία θα αποτρέπουν την επανάληψη της παραβίασης στο μέλλον.


3.Απομάκρυνση όλων των παλαιών και ρυπογόνων τεχνολογιών και συνεχής προσαρμογή στις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές για την αποτελεσματική μείωση των εκπομπών ρύπων. Πιο συγκεκριμένα: Άμεσα κλείσιμο των μονάδων 1,2 και 3 του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας, τοποθέτηση σύγχρονων και αποτελεσματικών φίλτρων σε όλους τους ΑΗΣ της περιοχής και δημιουργία μονάδων αποθείωσης σε όλους τους ΑΗΣ γιατί «η φυσική αποθείωση» δεν επαρκεί


4. Ενίσχυση των μηχανισμών επίβλεψης, πρόληψης και επιβολής της νομοθεσίας για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία, δημιουργία Τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων στο Λεκανοπέδιο.


5.Νομοθετική πρόβλεψη μείωσης της διάρκειας της εργασίας (τουλάχιστον 1 ώρα ημερησίως) και συμπληρωματικής άδειας ( 7 ημερών) με αποδοχές ως μέτρα αντιστάθμισης των επικίνδυνων και ανθυγιεινών συνθηκών εργασίας στα ορυχεία. (Η επιπλέον άδεια 5 ημερών που επικαλείται η ΔΕΗ δίνεται μόνο στους εργαζόμενους της βάρδιας και δόθηκε με απόφαση της διεύθυνσης το 1985 για λόγους «κοινωνικής απομόνωσης» που όντως υφίστανται αυτοί οι εργαζόμενοι).


6. Επιπλέον υιοθετούμε όλες τις προτάσεις του ΙΜΔΑ που συμπεριλαμβάνονται στην περίληψη της απόφασης την οποία σας επισυνάπτουμε και απαιτούμε να μεριμνήσετε για την Υλοποίησή τους.


Για το Δ.Σ


Ο Πρόεδρος ο Γραμματέας


Πράσσος Στέφανος Δύντσικος Λάζαρος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου