Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 2 Απριλίου 2008

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ "ΣΕΕΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ"

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ «ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»


Άρθρο 1ο


ΙΔΡΥΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ


Ιδρύεται Συνδικάτο Εργαζομένων στην Ενέργεια.


α. Η επωνυμία του συνδικάτου είναι «Συνδικάτο Εργαζομένων στην Ενέργεια - Εργατική Αλληλεγγύη »


β. Έδρα του συνδικάτου είναι η Κοζάνη.


γ. Το συνδικάτο κατέχει σφραγίδα με τις λέξεις «Συνδικάτο Εργαζομένων στην Ενέργεια – Εργατική Αλληλεγγύη».


Άρθρο 2ο


ΣΚΟΠΟΙ


Οι σκοποί του συνδικάτου είναι:


1. Να συνενώσει όλους τους εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας στην ενέργεια, ανεξάρτητα από την επιχείρηση ή το χώρο δουλειάς που εργάζονται, με στενούς δεσμούς συντροφικότητας και ταξικής αλληλεγγύης, με στόχο την πάλη για έναν άλλο κόσμο, χωρίς εκμετάλλευση, καταπίεση, διακρίσεις, και για μια άλλη κοινωνία ισότητας και ελευθερίας.


2. Την υπεράσπιση των Κοινωνικών Δημοκρατικών και Συνδικαλιστικών ελευθεριών, την προστασία και την συνεχή βελτίωση των συνθηκών εργασίας.


3. Να καλλιεργεί το ταξικό συντροφικό και διεθνιστικό πνεύμα στους εργαζόμενους στην ενέργεια, με στόχο να αισθάνονται κομμάτι της εργατικής τάξης της χώρας μας καθώς και της διεθνούς εργατικής τάξης με στόχο την υπεράσπιση των συμφερόντων της εργασίας που είναι αντίθετα με τα συμφέροντα και τις επιλογές των εργοδοτών.


4. Να συντονίζει τις προσπάθειες και τους αγώνες του με το υπόλοιπο ταξικό εργατικό κίνημα για την υπεράσπιση των συμφερόντων όλης της εργατικής τάξης της χώρας μας (Ελλήνων-ξένων εργαζομένων και των ανέργων), για την βελτίωση της εργατικής νομοθεσίας και των ασφαλιστικών δικαιωμάτων.


5. Να συντονίζει τη δράση του με το σύνολο του εργατικού κινήματος ενάντια στην ξενοφοβία, το ρατσισμό, τον σωβινισμό, το φασισμό και τον πόλεμο συμβάλλοντας με όλες του τις δυνάμεις για την προώθηση των προσπαθειών για την ειρήνη.


6. Να κηρύσσει απεργίες αλληλεγγύης, να συμπαραστέκεται ηθικά, υλικά, οικονομικά σε άλλα συνδικάτα και σωματεία, σε εργαζόμενους άλλων κλάδων, εργασιακών χώρων, επιχειρήσεων καθώς και στους αγώνες του αγροτικού και φοιτητικού κινήματος και των κινημάτων της ειρήνης και της νεολαίας.


7. Να προάγει τα αισθήματα της υπερηφάνειας, της αξιοπρέπειας, της συντροφικότητας και της αλληλεγγύης που ταιριάζουν στον κόσμο της δουλειάς που παράγουν με το μυαλό και τα χέρια τους όλο τον πλούτο της σύγχρονης κοινωνίας.


Άρθρο 3ο


ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ


Η πραγματοποίηση των παραπάνω θα επιτευχθεί:


1. Με την ταξική ενότητα, με βάση μια κοινή συνδικαλιστική και εργατική πολιτική των εργαζομένων στον τομέα της ενέργειας και του συνόλου της εργατικής τάξης. Μόνο έτσι το συνδικάτο μπορεί να υπερασπίσει και να βελτιώσει τις κατακτήσεις και τα δικαιώματα των συναδέλφων.


2. Με τη διαπραγμάτευση και τη σύναψη Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.


3. Με τη διαρκή προσπάθεια για ίδρυση αυτοτελών Τοπικών Επιτροπών σε κάθε εργασιακό χώρο και όπου υπάρχει επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα της ενέργειας και έχει άμεση ή έμμεση σχέση μ’ αυτή.


4. Με την παρακολούθηση και την πίεση με κάθε πρόσφορο μέσο στους εργοδότες για πιστή εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας στους εργασιακούς χώρους.


5. Με τη διαρκή προβολή των εργατικών αναγκών και δικαιωμάτων με αφίσες, έντυπα, φυλλάδια, εφημερίδα του συνδικάτου κλπ.


6. Με διαμαρτυρίες, κινητοποιήσεις, στάσεις εργασίας, απεργίες, καταλήψεις και την κοινή δράση με άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις και εργατικές συλλογικότητες.


7. Με την αμέριστη ηθική και υλική υποστήριξη κάθε πρωτοβουλίας εργατικής και διεθνιστικής αλληλεγγύης.


8. Με την πραγματοποίηση πολιτιστικών, μορφωτικών, ψυχαγωγικών, αθλητικών εκδηλώσεων και την υλική υποστήριξη της έκφρασης των πολύπλευρων ενδιαφερόντων των συναδέλφων.


9. Με τη δημιουργία απεργιακού ταμείου. Με τη δημιουργία ταμείου αλληλοβοήθειας.


10. Με την αξιοποίηση των γραφείων του συνδικάτου για να στεγαστεί κάθε προσπάθεια που υπηρετεί τους στόχους του συνδικάτου είτε αυτές απορρέουν από το συνδικάτο σαν σύνολο, είτε από ομάδα συναδέλφων, είτε από μεμονωμένους συναδέλφους, είτε από συλλογικότητες ή εργαζόμενους από άλλους κλάδους εργαζομένων.


11. Με κάθε άλλο μέσο που η Γενική Συνέλευση του συνδικάτου ή της Τοπικής Επιτροπής αποφασίσει.


Άρθρο 4o


Το συνδικάτο ανήκει σε δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις Εργατικό Κέντρο, Ομοσπονδία και τη ΓΣΕΕ έχοντας το δικαίωμα του ελέγχου των ενεργειών τους, της κριτικής και αν δεν εκφράζουν τα εργατικά συμφέροντα έχει το δικαίωμα της αποχώρησης αν και όταν το κρίνει σκόπιμο. Η επιλογή και η προσχώρηση σε δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση του συνδικάτου. Η Γενική Συνέλευση της Τοπικής Επιτροπής αποφασίζει για την προσχώρηση στο Εργατικό Κέντρο εφόσον ανήκει σε άλλο γεωγραφικό διαμέρισμα από αυτό του Συνδικάτου.


Άρθρο 5ο


ΜΕΛΗ


1. Μέλος του συνδικάτου μπορεί να γίνει κάθε εργαζόμενος που εργάζεται με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε επιχείρηση ενέργειας ή σε επιχείρηση που έχει άμεση ή έμμεση σχέση με την ενέργεια, οποιασδήποτε εκπαιδευτικής βαθμίδας, ανεξάρτητα από τον τρόπο της αμοιβής του (μηνιαίος μισθός, ημερομίσθιος, ωρομίσθιος, δελτίο παροχής υπηρεσιών, κατ’ αποκοπή κλπ), ανεξάρτητα από τον τυπικό χαρακτηρισμό της εργασιακής σχέσης και ανεξάρτητα από τη διάρκεια της σύμβασης, (αορίστου χρόνου, ορισμένου χρόνου, έκτακτων αναγκών, έργου, ανεξάρτητων υπηρεσιών, κλπ) και ανεξάρτητα από τον ασφαλιστικό φορέα, που εργάζεται στην Ελλάδα ανεξάρτητα από ηλικία, φύλλο, θρήσκευμα, εθνικότητα ή ιθαγένεια. Μέλος του συνδικάτου μπορεί να γίνει και κάθε άνεργος που έχασε την εργασία του εφόσον κάλυπτε μια από τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις.


2. Ο δικαιούμενος να εγγραφεί σαν μέλος του συνδικάτου, υποβάλλει έγγραφη αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο του συνδικάτου στην οποία περιέχονται:


α. Όνομα, Επίθετο, πατρώνυμο, ειδικότητα.


β. Επιχείρηση που εργάζεται ή εργάζονταν πριν χάσει την εργασία του.


γ. Δήλωση ότι αποδέχεται τις διατάξεις του καταστατικού. Η εγγραφή γίνεται δεκτή με απόφαση του Δ.Σ. μετά από έλεγχο των παραπάνω προϋποθέσεων. Αν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής, ο αιτών δεν ειδοποιήθηκε για τυχούσα απόρριψή της θεωρείται τακτικό μέλος του συνδικάτου. Μαζί με την αίτηση εγγραφής, ο αιτών καταβάλει το ποσό του δικαιώματος εγγραφής και τις συνδρομές δύο (2) μηνών.


Άρθρο 6ο


ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ


1. Να συμμετέχει ολόπλευρα στη ζωή του συνδικάτου. Να είναι ενήμερος για κάθε τι που αφορά τη λειτουργία του συνδικάτου.


2. Να παίρνει μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις, να τοποθετείται και να αποφασίζει για όλα τα θέματα που τίθενται σε ψηφοφορία. Να παρακολουθεί τις συνεδριάσεις όλων των οργάνων του συνδικάτου, με δικαίωμα γνώμης και συμβουλευτικής ψήφου.


3. Να διακινεί ελεύθερα τις απόψεις του και τις ιδέες του μέσα στο συνδικάτο, χρησιμοποιώντας κάθε μέσο και τρόπο που συνάδει με την αρχή της ελευθερίας της έκφρασης.


4. Να ελέγχει τις πράξεις και τις παραλείψεις του Δ.Σ., της Εξελεγκτικής Επιτροπής και όλων των οργάνων του συνδικάτου. Να ζητά από τα όργανα και από κάθε μέλος του συνδικάτου την πραγματοποίηση των σκοπών του συνδικάτου, των αποφάσεων και των εντολών των Γενικών Συνελεύσεων.


5. Να ασκεί το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι για όλα τα όργανα του συνδικάτου.


6. Να αποχωρήσει οποτεδήποτε από το συνδικάτο. Για τούτο υποβάλλει έγγραφη αίτηση διαγραφής και καταβάλλει τυχόν καθυστερούμενες οφειλές του.


Άρθρο 7ο


ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ


Κάθε μέλος πρέπει:


1. Να αντιλαμβάνεται ότι τα δικαιώματά του στο συνδικάτο συνοδεύονται από τις αντίστοιχες υποχρεώσεις. Ως εκ τούτου, είναι υποχρέωσή του να συμμετέχει στη ζωή του συνδικάτου, να βοηθά στη λειτουργία του, να αναλαμβάνει μερίδιο της ευθύνης για την πραγμάτωση των σκοπών του.


2. Να προωθεί τους στόχους του συνδικάτου στο χώρο δουλειάς και στο τομέα της ενέργειας.


3. Να συμμετέχει στις διαδικασίες του συνδικάτου (Γ.Σ. κλπ).


4. Να καταβάλλει στο συνδικάτο τις συνδρομές του.


5. Κάθε μέλος απαλλάσσεται από τις προς το συνδικάτο συνδρομές κατά το χρονικό διάστημα που βρίσκεται στη στράτευση ή στην ανεργία.


Άρθρο 8ο


ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ Διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους:


Τακτικοί: Η μηνιαία συνδρομή των μελών.


Έκτακτοι: Το δικαίωμα εγγραφής νέων μελών. Οι έκτακτες εισφορές των μελών. Οι εισφορές συναδέλφων και φίλων του συνδικάτου. Ποσά που συγκεντρώνονται από εκδηλώσεις, χοροεσπερίδες, εράνους, πώληση εντύπων, λαχειοφόρους, δωρεές, ενισχύσεις από άλλους συνδικαλιστικούς φορείς. Το ύψος της μηνιαίας συνδρομής και του δικαιώματος εγγραφής καθορίζονται από τη Γενική Συνέλευση. Όλα τα έσοδα αναγράφονται στο βιβλίο εσόδων-εξόδων του συνδικάτου και εισπράττονται με διπλότυπη απόδειξη. Εισφορές μπορεί να εισπραχθούν και με κουπόνια οικονομικής ενίσχυσης (αριθμημένα και σφραγισμένα με την σφραγίδα του συνδικάτου). Το συνδικάτο απαγορεύεται να πάρει χρηματοδότηση από εργοδότες, οργανώσεις εργοδοτών, κόμματα, πολιτικές οργανώσεις, συνδικαλιστικές παρατάξεις, κρατικούς και διακρατικούς φορείς, γιατί τέτοια χρηματοδότηση θα έθετε σε κίνδυνο την ανεξαρτησία του και την αυτοτέλειά του. Έκτακτος πόρος για το συνδικάτο είναι και το απεργιακό ταμείο που πρέπει να υπάρχει σε περίοδο απεργίας και αγώνα, για τις ανάγκες του συγκεκριμένου αγώνα. Σε περίπτωση διάλυσης του συνδικάτου τα χρήματα του ταμείου αποδίδονται σε άλλο συνδικάτο ή ανώτερη συνδικαλιστική οργάνωση με απόφαση της Γενικής Συνέλευσής του συνδικάτου.


Άρθρο 9ο


ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ


Διαγράφεται από το συνδικάτο οποιοδήποτε μέλος:


1. Έγινε εργοδότης.


2. Του υποβλήθηκε η διαγραφή σαν πειθαρχική κύρωση. Η διαγραφή αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση του συνδικάτου ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου ή οποιουδήποτε άλλου μέλους του συνδικάτου. Μέλος του συνδικάτου που καθυστερεί την εξόφληση συνδρομών για δύο χρόνια, διαγράφεται από το συνδικάτο. Επανεγγράφεται όταν εξοφλήσει τις καθυστερούμενες συνδρομές.


Άρθρο 10ο


Στις τακτικές Γενικές Συνελεύσεις γίνεται απολογισμός και χαράζεται το πρόγραμμα δράσης του συνδικάτου. Εκεί ελέγχονται και όλα τα όργανα του συνδικάτου (Δ.Σ., Εξελεγκτική Επιτροπή κλπ), αν υλοποίησαν τις αποφάσεις της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση συχνής σύγκλισης Γενικής Συνέλευσης ή απεργιακού αγώνα σε εξέλιξη υπάρχει η δυνατότητα συγκρότησης Επιτροπής Αγώνα που τα μέλη της εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση και αναλαμβάνει το συντονισμό του αγώνα. Κάθε μέλος της μπορεί να εκπροσωπεί το συνδικάτο σε οποιαδήποτε δικαστική, νομική ή άλλη αρχή με εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης. Ιδρύεται τοπικό παράρτημα του συνδικάτου ύστερα από απόφαση της ιδρυτικής συνέλευσης του παραρτήματος εφόσον αποδέχεται τους όρους του παρόντος καταστατικού και αποτελείται από δέκα (10) τουλάχιστον άτομα. Τοπικό παράρτημα μπορεί να ιδρυθεί σε κάθε διαφορετικό χώρο δουλειάς της ίδιας επιχείρησης και σε κάθε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στο χώρο της ενέργειας ή έχει άμεση ή έμμεση σχέση με την ενέργεια, με έδρα οποιαδήποτε πόλη αποφάσισαν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι στην ιδρυτική τους συνέλευση. Στη συνέχεια το Δ.Σ. εγκρίνει την ίδρυσή του και παραδίδει την σφραγίδα του παραρτήματος. Τα παραρτήματα του Συνδικάτου έχουν αυτοτέλεια στη δράση και τη λειτουργία τους (Γ.Σ., συντονιστική επιτροπή ή Δ.Σ.) στα πλαίσια των γενικότερων σκοπών του συνδικάτου και είναι υπεύθυνα για την ανάπτυξη της δράσης του συνδικάτου στο χώρο τους. Τα Τοπικά Παραρτήματα αποτελούν την τοπική οργάνωση του συνδικάτου και ασκούν στο χώρο δουλειάς όλες τις αρμοδιότητες (αντίστοιχες με αυτές του συνδικάτου) που απορρέουν από το παρόν καταστατικό. Ειδικότερα τα Τοπικά Παραρτήματα ασχολούνται με όλα τα ζητήματα που αφορούν το χώρο δουλειάς που καλύπτουν και έχουν την αρμοδιότητα να κηρύξουν κάθε μορφής αγωνιστική εκδήλωση, απεργία κλπ. Με την κοινοποίηση των αποφάσεών τους στο συνδικάτο, το Δ.Σ. σε συνεδρίασή του τις καλύπτει υποχρεωτικά. Οικονομικά το Συνδικάτο καλύπτει όλες τις ανάγκες που προκύπτουν από τη δράση των Τοπικών Παραρτημάτων.


Άρθρο 11ο


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Υπεύθυνο όργανο του Συνδικάτου, στο διάστημα από τη μία Γενική Συνέλευση στην άλλη είναι το Διοικητικό Συμβούλιο. Καθήκον του είναι να συντονίζει την υλοποίηση των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων. Γι’ αυτό λογοδοτεί και ελέγχεται στις Γενικές Συνελεύσεις. Τα μέλη του Δ.Σ είναι ανακλητά. Η ανάκλησή τους γίνεται από τη Γενική Συνέλευση του συνδικάτου μετά από αιτιολογημένη πρόταση πέντε μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή με πρόταση από το 1/4 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και βρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία του 1/2 συν ένας των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Η ανάκληση γίνεται αποδεκτή αν συγκεντρώσει πλειοψηφία 3/5 των παρόντων στη Γενική Συνέλευση του Συνδικάτου. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα στην πρώτη συνεδρίασή του που καλείται με ευθύνη του πλειοψηφίσαντα συμβούλου εντός οκτώ ( <!--[if gte vml 1]> <![endif]--><!--[if !vml]-->8)<!--[endif]-->ημερών από την εκλογή του. Εκλέγει μεταξύ των μελών του με μυστική ψηφοφορία Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Ταμία, Αναπληρωτή Γραμματέα, Έφορο. Το διοικητικό Συμβούλιο του Συνδικάτου είναι 7μελές και η θητεία του είναι 2ετής. Βρίσκεται σε απαρτία αν παραβρίσκονται τέσσερα τουλάχιστον μέλη του. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει επτά αναπληρωματικά μέλη. Συνεδριάζει μία φορά στις 15 ημέρες και πιο τακτικά αν κριθεί αναγκαίο από το Διοικητικό Συμβούλιο σαν σώμα ή από 3 μέλη του. Τα θέματα συζήτησης στο Διοικητικό Συμβούλιο ορίζονται από τα μέλη του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία από τους παρόντες. ·


Ο πρόεδρος ή ο Γραμματέας του Δ.Σ εκπροσωπούν το συνδικάτο. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να ορίσει και άλλον σαν εκπρόσωπο του συνδικάτου. Ο πρόεδρος διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και υπογράφει μαζί με τον Γραμματέα κάθε εξερχόμενο έγγραφο.


Τον πρόεδρο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος.


Ο Γραμματέας κρατά τα βιβλία πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων, κρατά το μητρώο μελλών, φροντίζει την αλληλογραφία του Συνδικάτου και τα αρχεία εισερχομένων-εξερχομένων εγγράφων. Υπογράφει μαζί με τον πρόεδρο κάθε εξερχόμενο έγγραφο. Φυλάσσει τη Σφραγίδα του Συνδικάτου.


Ο Ταμίας έχει την ευθύνη τήρησης του βιβλίου εσόδων-εξόδων (ταμείο), των μπλοκ των διπλότυπων αποδείξεων είσπραξης με τις οποίες γίνεται η είσπραξη των μηνιαίων συνδρομών και των λοιπών εισφορών, με τις οποίες γίνεται και οποιαδήποτε πληρωμή του συνδικάτου. Έχει και την ευθύνη του βιβλίου περιουσίας του συνδικάτου όπου καταγράφονται όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία του συνδικάτου. Ο ταμίας τέσσερις φορές το χρόνο συντάσσει λεπτομερή απολογισμό της διαχείρισης του, τον οποίο υποβάλλει σε κοινή συνεδρίαση του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Τα όργανα αυτά με την έγκριση του απολογισμού διαχείρισης φέρου αλληλέγγυα την ευθύνη με τον ταμία.


Ο Αναπληρωτής Γραμματέας βοηθά τον Γραμματέα στο έργο του και τον αναπληρώνει σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος.


Άρθρο 12ο


ΟΡΓΑΝΑ & ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ


1. Κυρίαρχο όργανο του συνδικάτου είναι η Γενική Συνέλευση των μελών του. Το ίδιο ισχύει και για τα Τοπικά Παραρτήματα. Συγκαλούνται από το Δ.Σ ή από το 1/10 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών του συνδικάτου. Η Γ.Σ συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν παραβρίσκονται το 1/2 συν ένας των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν η πρώτη Γ.Σ. δεν έχει απαρτία σε τρεις μέρες επαναλαμβάνεται νέα Γ.Σ. την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο και βρίσκεται σε απαρτία αν παραβρίσκονται το 1/3 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν και η δεύτερη Γ.Σ. δεν έχει απαρτία σε τρεις μέρες επαναλαμβάνεται νέα Γ.Σ. την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο και βρίσκεται σε απαρτία αν παραβρίσκονται το 1/5 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.


2. Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) τακτικά και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη. Εκλέγεται μαζί και κατά τον ίδιο τρόπο με το Διοικητικό Συμβούλιο και έχει την ίδια 2ετή θητεία. Μετά την εκλογή της κατά την πρώτη συνεδρίασή της, η οποία καλείται κατόπιν πρόσκλησης από εκείνον που πήρε τις περισσότερες ψήφους, εκλέγει τον Πρόεδρό της, ο οποίος διευθύνει τις εργασίες της. Η Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει την οικονομική διαχείριση του συνδικάτου. Επιβλέπει αν αυτή είναι σύμφωνη με το καταστατικό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Δικαιούται να εξετάζει το βιβλίο Εσόδων-Εξόδων και να ζητά την επίδειξη του περιεχομένου του ταμείου. Συντάσσει έκτακτη έκθεση αν για κάποιο λόγο το κρίνει σκόπιμο και τακτική έκθεση για την οικονομική διαχείριση για κάθε έτος και την υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση του πρώτου έτους και στην Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση το δεύτερο έτος. Το πρακτικό συνεδρίασης της συνεδρίασης της Εξελεγκτικής Επιτροπής συντάσσεται πάνω στο βιβλίο Εσόδων-Εξόδων.


3. Οι Γενικές Συνελεύσεις μπορούν να εκλέξουν διάφορες Επιτροπές για την καλύτερη λειτουργία του συνδικάτου και για την καλύτερη υλοποίηση των αποφάσεων των Γ.Σ. , όπως συντακτική επιτροπή εφημερίδας, πολιτιστική, αθλητική κλπ. Ο αριθμός των μελών τους αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση έχει τη δυνατότητα ανάκλησης οποιουδήποτε μέλους των επιτροπών αυτών. Οι επιτροπές λογοδοτούν στις Γενικές Συνελεύσεις και μπορούν να κρατούν πρακτικά συνεδριάσεων. Οι συνεδριάσεις όλων των οργάνων είναι ανοιχτές για κάθε μέλος του συνδικάτου με το δικαίωμα λόγου και συμβουλευτικής ψήφου.


Άρθρο 13ο


ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ


Κατά την τελευταία Γενική Συνέλευση της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτό λογοδοτεί για τα πεπραγμένα του. Αυτή η Γενική Συνέλευση ονομάζεται Εκλογοαπολογιστική. Εκλέγεται τριμελής Εφορευτική Επιτροπή και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, η οποία φροντίζει για τη διενέργεια ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και αντιπροσώπων για τα συνέδρια των δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων. Η Εφορευτική Επιτροπή εποπτεύει ώστε οι εκλογές να γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και με βάση το βιβλίο μητρώου μελών. Αποφαίνεται για κάθε προκύπτουσα αμφισβήτηση ή υποβαλλόμενη ένσταση. Τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για τα όργανα και τους αντιπροσώπους του συνδικάτου. Οι αρχαιρεσίες διενεργούνται ένα (1) μήνα μετά την εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής και διαρκούν τρεις (3) ημέρες.


Στην Εφορευτική Επιτροπή οι επιθυμούντες να υποβάλλουν υποψηφιότητα καταθέτουν αίτηση για δεκαπέντε ημέρες μετά τη λήξη της Εκλογοαπολογιστικής Συνέλευσης. Τα ισχύοντα για τις αρχαιρεσίες του συνδικάτου ισχύουν και για τα Τοπικά παραρτήματα. Σαν εκλογικό σύστημα για όλα τα όργανα και την εκλογή αντιπροσώπων καθιερώνεται το σύστημα της απλής αναλογικής. Σε κάθε ψηφοδέλτιο επιτρέπεται να μπαίνουν πέντε (5) σταυροί προτίμησης. Σε ψηφοδέλτιο που μπήκαν περισσότεροι σταυροί προτίμησης είναι άκυρο μόνο ως προς τους σταυρούς προτίμησης. Στην αίτηση αναγράφεται και ο συνδυασμός στον οποίο μετέχει ο υποψήφιος. Η Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει τους υποψηφίους και καταρτίζει το ψηφοδέλτιο ή τα ψηφοδέλτια τα οποία πρέπει να είναι τυπωμένα δύο (2) ημέρες πριν τις αρχαιρεσίες. Επίσης με ευθύνη της Εφορευτικής Επιτροπής τοιχοκολλείται στα γραφεία του συνδικάτου πίνακας των υποψηφίων. Η ψηφοφορία γίνεται πάντοτε με την επίδειξη του ασφαλιστικού βιβλιαρίου ή της αστυνομικής ταυτότητας και του εκλογικού συνδικαλιστικού βιβλιαρίου του συνδικάτου. Οι αρχαιρεσίες γίνονται με το σύστημα της απλής αναλογικής. Οι υποψήφιοι κατέρχονται ατομικά ή με κατά συνδυασμό ψηφοδέλτια, τα οποία περιλαμβάνουν τα ονόματά τους με αλφαβητική σειρά. Οι έδρες του Δ.Σ., της Εξελεγκτικής Επιτροπής και ο αριθμός των αντιπροσώπων κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των χωριστών υποψηφίων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη. Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του Δ.Σ. δηλαδή το επτά (7) και της Εξελεγκτικής Επιτροπής με το τρία (3). Το πηλίκο αυτής της διαίρεσης, παραλειπομένου του δεκαδικού μέρους αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Για τους αντιπροσώπους στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις το σύνολο των ψηφισάντων για τα δευτεροβάθμια συνέδρια διαιρείται με το μέτρο που ισχύει για κάθε δευτεροβάθμια οργάνωση ώστε να προκύψει ο συνολικός αριθμός των αντιπροσώπων που εκλέγει το συνδικάτο. Ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων που ψήφισαν για αντιπροσώπους διαιρείται με τον αριθμό των αντιπροσώπων που εκλέγει το συνδικάτο και το πηλίκο παραλειπομένου του δεκαδικού μέρους αποτελεί το εκλογικό μέτρο για τους αντιπροσώπους στα δευτεροβάθμια όργανα. Μεμονωμένος υποψήφιος που έλαβε το ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο, καταλαμβάνει μία έδρα στο όργανο για το οποίο είχε θέσει υποψηφιότητα ή εκλέγεται αντιπρόσωπος εφόσον ήταν υποψήφιος για τη θέση αυτή. Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψήφιους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν, καταλαμβάνει τόσες μόνο έδρες ή εκλέγει τόσους μόνο υποψήφιους όσοι είναι και οι υποψήφιοί του. Οι έδρες που μένουν αδιάθετες καταλαμβάνονται από τους συνδυασμούς ή μεμονωμένους υποψηφίους με τα μεγαλύτερα κατά σειρά υπόλοιπα ανεξάρτητα αν έχουν συμπληρώσει το εκλογικό μέτρο. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπολοίπων, την έδρα παίρνει το ψηφοδέλτιο που δεν έχει άλλη έδρα στο Δ.Σ. αλλιώς το ψηφοδέλτιο το μεγαλύτερο υπόλοιπο. Τέλος σε περίπτωση ισοψηφίας ψηφοδελτίων η έδρα καταλαμβάνεται με κλήρωση. Η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων του κάθε συνδυασμού καθορίζεται από τον αριθμό των σταυρών προτιμήσεως που έλαβε κάθε υποψήφιος. Σε περίπτωση ισοσταυρίας η σειρά καθορίζεται με κλήρωση. Η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων του κάθε συνδυασμού καθορίζεται από τον αριθμό των σταυρών προτιμήσεως που έλαβε κάθε υποψήφιος. Σε περίπτωση ισοσταυρίας η σειρά καθορίζεται με κλήρωση. Για την αντικατάσταση παραιτηθέντος ή παυθέντος ή εκλιπόντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εξελεγκτικής επιτροπής καλείται να αναπληρώσει ο πρώτος επιλαχών του συνδυασμού στον οποίο ανήκε ο παραιτηθείς ή παυθείς ή εκλιπών. Για την αντικατάσταση μεμονωμένου, η αναπλήρωση γίνεται από τον λαβόντα τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης υποψηφίου ανεξαρτήτως συνδυασμού.


Άρθρο 14ο


ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ


Τηρούνται τα παρακάτω βιβλία:


1. Μητρώο μελών.


2. Πρακτικό Γενικών Συνελεύσεων


3. Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου


4. Ταμείου όπου καταγράφεται η κινητή και ακίνητη περιουσία του συνδικάτου και καταχωρούνται με χρονολογική σειρά τα έσοδα και τα έξοδα του συνδικάτου.


Άρθρο 15ο


ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ & ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ


1. Η αλλαγή του παρόντος καταστατικού γίνεται μέσα από Καταστατική Συνέλευση που ζητείται από το 1/3 των ταμειακώς εντάξει μελών, με έγγραφη πρόταση προς το Δ.Σ. Στην πρόταση καλό είναι να αναγράφεται η τροποποίηση ποιών άρθρων προτείνεται και για ποιο λόγο. Η Καταστατική Συνέλευση χρειάζεται ως απαρτία το 1/2 των ταμειακά εντάξει μελών του συνδικάτου. Οι καταστατικές αλλαγές που θα προταθούν πρέπει να συγκεντρώσουν τα 3/4 των παρόντων στη Γενική Συνέλευση των μελών.


2. Το συνδικάτο διαλύεται μόνο αν παραμείνουν λιγότερα από είκοσι (20) μέλη. Για τη διάλυση του συνδικάτου απαιτείται απόφαση Γενικής Συνέλευσης του 1/2 των ταμειακά εντάξει μελών και να παρθεί απόφαση με την πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών. Αφού αποφασισθεί να διαλυθεί το συνδικάτο η περιουσία του σε χρήματα, κινητά και ακίνητα διατίθεται σύμφωνα με το άρθρο 8 του παρόντος καταστατικού.


Άρθρο 16ο


Κάθε θέμα το οποίο δεν προβλέπεται και δεν ρυθμίζεται από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού ρυθμίζεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών του συνδικάτου.


Άρθρο 17ο


Το παρόν καταστατικό αποτελούμενο από 17 άρθρα, διαβάστηκε , συζητήθηκε και εγκρίθηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολό του από την ιδρυτική συνέλευση του συνδικάτου στις ……………………………………………………………….. Κοζάνη …………………………………2005 ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου